Vedtægter for foreningen "Østersøjazz i Nexø"

§ 1. Foreningens navn er ”Østersøjazz i Nexø” og er hjemhørende i Nexø.

§ 2. Foreningens formål er at arrangere en årlig jazzfestival i Nexø, at forbedre vilkårene for jazz i området, at udbrede kendskabet til jazz i hele Østersøområdet og samarbejde med andre regioner i Baltikum.

§ 3. Alle med interesse for foreningens formål kan optages som Medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og medlemskabet er gyldigt, når kontingent er indbetalt. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. Hvis et medlem efter påkrav ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfaldsdatoen. 1. januar slettes medlemskabet. Eksklusion kan – efter behandling på en generalforsamling ske såfremt et medlem bevidst overtræder foreningens love og øvrige bestemmelser.

§ 4. Foreningen forestås af en bestyrelse på 5 personer, som vælges på den årlige generalforsamling, således at der på lige årstal er 2 på valg, på ulige årstal er 3 på valg. Der vælges 1-2 suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastlægger selv sin arbejdsform.

§ 5. Foreningens økonomiske virkemidler kan kun anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. november og årsregnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, indkaldes skriftligt ved brev eller på mail til medlemmerne mindst 14 dages varsel. Samtidig udsendes dagsorden. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Valg af referent
  3. 3. Formandens beretning
  4. 4. Arbejdsprogram for det kommende år
  5. 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. 6. Indkomne forslag
  7. 7. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent
  8. 8. Valg og medlemmer og suppleant/-er til bestyrelsen
  9. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. 10. Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte. Valg til bestyrelsen sker skriftligt blot et enkelt medlem kræver det Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønsker herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter begæringen og skal ske med mindst 2 ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 7. Foreningen kan opløses af en generalforsamling, hvor halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer et til stede og vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Hvis ikke halvdelen af de stemmeberettige medlemmer er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal eventuelle aktiver og værdier anvendes til beslægtede formål på Bornholm.

Gert Møller-Jensen