Vedtægter for foreningen

Østersøjazz i Nexø

 

 

 • 1 Foreningens navn er ”Østersøjazz i Nexø” (Nexø Jazzklub)

           og er hjemhørende i Nexø.

 

 • 2 Foreningens formål er at arrangere en årlig jazzfestival i

          Nexø, at forbedre vilkårene for jazz i området, at udbrede

          kendskabet til jazz i hele Østersøområdet og samarbejde

          med andre regioner i Baltikum.

 

 • 3 Alle med interesse for foreningens formål kan optages som

          Medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til et

          bestyrelsesmedlem og medlemskabet er gyldigt, når  

          kontingent er indbetalt. Medlemmerne hæfter ikke

          personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. Hvis et

          medlem efter påkrav ikke har betalt kontingent senest 3

          måneder efter forfaldsdatoen. 1. januar slettes

          medlemskabet. Eksklusion kan – efter behandling på en   

          generalforsamling ske såfremt et medlem bevidst

          overtræder foreningens love og øvrige bestemmelser.

 

 • 4 Foreningen forestås af en bestyrelse på 5 personer, som

          vælges på den årlige generalforsamling, således at der på

          lige årstal er 2 på valg, på ulige årstal er 3 på valg. Der

          vælges 1-2 suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen

          konstituerer sig selv, og fastlægger selv sin arbejdsform.

  

 • 5 Foreningens økonomiske virkemidler kan kun anvendes til

          fremme af de i § 2 nævnte formål. Det årlige kontingent fastsættes

          på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. november og

          årsregnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.


 • 6 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november

          måned. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste

          myndighed, indkaldes skriftligt ved brev eller på mail til

          medlemmerne mindst 14 dages varsel. Samtidig udsendes

          dagsorden. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes

          skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

        

          Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Arbejdsprogram for det kommende år
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder  fastlæggelse af  

               kontingent

  1. Valg og medlemmer og suppleant/-er til bestyrelsen
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  3. Eventuelt

 

          Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal.

          Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.    

          Valg til bestyrelsen sker skriftligt blot et enkelt medlem kræver det

          Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 3

          bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af medlemmerne skriftligt

          fremsætter ønsker herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest    

          3 uger efter begæringen og skal ske med mindst 2 ugers varsel med

          angivelse af motiveret dagsorden.

 

 • 7 Foreningen kan opløses af en generalforsamling, hvor halvdelen af

          de stemmeberettigede medlemmer et til stede og vedtagelsen sker

          med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Hvis ikke halvdelen af de

         stemmeberettige medlemmer er til stede, indkaldes til ekstraordinær

         generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder, uanset antallet af

         fremmødte medlemmer.

         Ved foreningens opløsning skal eventuelle aktiver og værdier anvendes

         til beslægtede formål på Bornholm.